چارت سازمانی ربوتکس ایران

مجموعه ربوتکس ایران با گردهم آوری افراد متخصص سعی بر این دارد تا خدمات و محصولات را با بهترین کیفیت ارائه نماید.

با هاور کردن هر یک از سمت های شغلی میتوانید نام و رزومه و ایمیل شخص مورد نظر را مشاهده کنید. 

مدیر عامل

جناب آقای داود جعفری

مدیرعامل شرکت آیریک رباتیک صدرا

مدیر آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

مدیر مجموعه ربوتکس ایران

مشاور

جناب آقای دکتر ابوعطا: مدرس و مشاور حوزه های تحول فردی و کارآفرینی

جناب آقای دکتر خانی:

تیم R & D

جناب آقای رنجبر: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

جناب آقای ضرغامی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب آقای کوهی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب آقای محزونیه: کارشناس مهندسی الکترونیک

کارشناس وب و سئو

سرکار خانم صالحی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

کارشناس تبلیغات

جناب آقای محمدصدرا جعفری

کارشناس گرافیک

سرکار خانم شمس

کارشناسی گرافیک

کارشناس بازرگانی
کارشناس فروش
امور نمایندگی ها

جناب آقای تقی پور

کارشناس ارشد معماری

کارشناس مالی

سرکار خانم صادقی

کارشناس حسابداری

تولیدکننده محصولات مکانیک

جناب آقای داود جعفری

کارشناس الکترونیک

جناب آقای خطیبی نژاد

دکتری الکترونیک

electronic@robotexiran.com

کارشناس برنامه نویسی

جناب آقای فرزانه

کارشناس مطالعات امکان سنجی
کارشناس محصولات اسباب بازی
کارشناس تولید نرم افزار

جناب آقای رنجبر: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

جناب آقای صفوی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

background-chart
مدیر عامل

جناب آقای داود جعفری

مدیرعامل شرکت آیریک رباتیک صدرا

مدیر آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

مدیر مجموعه ربوتکس ایران

مشاور

جناب آقای دکتر ابوعطا: مدرس و مشاور حوزه های تحول فردی و کارآفرینی

جناب آقای دکتر خانی:

تیم R & D

جناب آقای رنجبر: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

جناب آقای ضرغامی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب آقای کوهی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب آقای محزونیه: کارشناسی الکترونیک

کارشناس وب و سئو

سرکار خانم صالحی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

کارشناس تبلیغات

جناب آقای محمدصدرا جعفری

کارشناس گرافیک

سرکار خانم شمس

کارشناسی گرافیک

کارشناس بازرگانی
کارشناس فروش
امور نمایندگی ها

جناب آقای تقی پور

کارشناس ارشد معماری

کارشناس مالی

سرکار خانم صادقی

کارشناس حسابداری

تولیدکننده محصولات مکانیک

جناب آقای داود جعفری

کارشناس الکترونیک

جناب آقای خطیبی نژاد

دکتری الکترونیک

electronic@robotexiran.com

کارشناس برنامه نویسی

جناب آقای فرزانه

کارشناس مطالعات امکان سنجی
کارشناس محصولات اسباب بازی
کارشناس تولید نرم افزار

جناب آقای رنجبر: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

جناب آقای صفوی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر