شرکت کننده گرامی رزرو غذا صرفا از طریق سایت و قبل از برگزاری مسابقات امکان پذیر است.
امکان لغو رزرو وجود ندارد.

فرم رزرو غذا

نام و نام خانوادگی(Required)

قیمت: 200,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

قیمت: 0 تومان
Max. file size: 128 MB.
مبلغ را به شماره کارت 6444-6751-6976-6037 بنام آقای داود جعفری واریز نمایید و فیش واریز را آپلود کنید.