فرم رزرو اسکان مسابقات ربوتکس ایران 1402 - دانشگاه صنعتی

نام و نام خانوادگی سرپرست گروه(Required)

آپارتمان های دانشگاه صنعتی اصفهان (با هزینه ایاب و ذهاب)

قیمت: 380,000 تومان
قیمت: 380,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
مبلغ نهایی را به شماره کارت 6444-6751-6976-6037 بنام آقای داود جعفری واریز نمایید و فیش واریز را آپلود کنید.
Max. file size: 128 MB.
لیست افراد
نام
نام خانوادگی
سمت ( سرپرست / کارآموز )