فرم رزرو هتل و اسکان مسابقات ربوتکس ایران 1402

نام و نام خانوادگی سرپرست گروه(Required)

اتاق های خوابگاه دانشگاه خمینی شهر

قیمت: 350,000 تومان
5 ظرفیت باقی مانده
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان

آپارتمان ویژه بانوان (نماینده، مربی، کارآموز)

قیمت: 350,000 تومان

سوییت ویژه نمایندگان

قیمت: 350,000 تومان
1 ظرفیت باقی مانده
قیمت: 350,000 تومان

اتاق های دانشگاه آزاد خمینی شهر

قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان
مبلغ را به شماره کارت 6444-6751-6976-6037 بنام آقای داود جعفری واریز نمایید و فیش واریز را آپلود کنید.
Max. file size: 128 MB.
لیست افراد
نام
نام خانوادگی
سمت ( سرپرست / کارآموز )