فرم ثبت نام جشنواره کودک خلاق مسابقات ربوتکس ایران 1402

قیمت: 200,000 تومان

مبلغ را به شماره کارت 6444-6751-6976-6037 بنام آقای داود جعفری واریز نمایید و فیش واریز را آپلود کنید.

Max. file size: 128 MB.

پذیرش قوانین و مقررات(Required)